ពិនិត្យ និងព្យាបាលបឋម ជូន សិស្ស និង បុគ្គលិកសិក្សា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង។


rapid-response-sl630

ថ្ងៃនេះ មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសិស្ស ម៉េងលី ជេ. គួច សាខាម៉ៅសេទុង បាន​​ពិនិត្យ និងព្យាបាលបឋម ជូន សិស្ស និង បុគ្គលិកសិក្សា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង។

ទីកន្លែង÷ មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសិស្ស ម៉េងលី ជេ. គួច សាខាម៉ៅសេទុង
កាលបរិច្ឆេទ÷ ថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១