លោក វេជ្ជបណ្ឌិត និន សុខរង្ស៊ី, M.D.

នាយកវេជ្ជសាស្ត្រ

 

វេជ្ជបណ្ឌិត និន សុខរង្ស៊ី គឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកជំងឺទូទៅនិង ជំងឺកុមារ លោកមានបទពិសោធន៍ការងារជាង ២០ ឆ្នាំនៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងៗគ្នាទាំងឯកជន និងសាធារណៈ ។ មុនពេលចូលបម្រើការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសិស្ស ម៉េងលី ជេ. គួច លោកបណ្ឌិតនិន សុខរង្ស៊ី បានបម្រើការជាប្រធានផ្នែកថែទាំសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារចិនរយៈពេល ៥ ឆ្នាំជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលក្តីសង្ឃឹមភ្នំពេញរយៈពេល ៤ ឆ្នាំជាមន្រ្តីពេទ្យ និងគ្លីនិក SOS អន្តរជាតិភ្នំពេញ សម្រាប់ដប់ពីរឆ្នាំទៀត ពីឆ្នាំ ១៩៩៩ ដល់ឆ្នាំ ២០១១ ។

លោកបណ្ឌិតបានទទួលការសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតជំងឺទូទៅរបស់លោកពីមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រនៃប្រទេសសកម្ពុជា។ នៅឆ្នាំ ១៩៨៨ លោកបណ្ឌិតបានទទួលសញ្ញាប័ត្របណ្ឌិតផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រផ្នែករោគកុមារទូទៅនិងវិញ្ញាបនប័ត្រផ្នែកសម្ភពនិងរោគស្ត្រីពីវិទ្យាស្ថានវេជ្ជសាស្ត្រទូទៅនិងកុមារ នៅប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ ១៩៩២ ។