មូល​ហេតុ​​ដែល​​បណ្តាល​ឱ្យ​​នោម​ញឹក​​និង​​រលាក​តម្រង​​នោម​